امکانات فوق العاده شبکه بندی شما را متفاوت از گذشته خواهد کرد.

 

امکانات:

  • امکان تعیین فاصله بین عناصر
  • ایجاد گرادیانت
  • نمایش از یک دسته یا دسته جاری
  • نمایش مطالب ویژه

ایجاد فاصله دلخواه بین عناصر:

ایجاد گرادیانت:

ایجاد هاور با رنگ دلخواه: