شما این امکان را دارید که تعیین کنید صفحه بندی به چه صورت باشد.

صفحه بندی یا لود مطالب به صورت ای جکسی

این عالی نیست؟!

در این طرح شما می توانید تعداد ستون ها را تعیین کنید، که ۳،۲ یا ۴ ستون باشد!