علیرضا منافی بلاک‌چین یا همان فناوری پشتوانه بیت‌کوین، طی چند سال از موضوعی مبهم به موضوع اصلی دنیای فناوری تبدیل شده است. واژه بلاک‌چین ترکیبی از دو واژه block (بلوک) و chain (زنجیره) است. اطلاعات در بلوک‌ها ثبت می‌شوند و این بلوک‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط می‌شوند و این...