علیرضا منافی در حکومت مستبدی که معترضان را شناسایی و دستگیر می‌کند، شرکت در یک اعتراض مستلزم چند گام اضافی برای شناسایی نشدن و حفظ امنیت است. دستگاه‌های امنیتی به زیرساخت‌ها و انواع ابزارهای نظارتی دسترسی دارند. توجه به این نکته مهم است که همین گوشی تلفن همراه که یک...