علیرضا منافی شناسایی افراد بدون حجاب اجباری از طریق دوربین‌های نظارتی موضوعی است که این روزها زیاد درباره آن صحبت می‌شود. اگرچه چندین شرکت‌ داخلی و خارجی در این زمینه با حکومت ایران همکاری می‌کنند و دستگاه‌های امنیتی هم برای تحقق این موضوع در تلاش‌اند، در خصوص میزان کارآیی و...