علیرضا منافی تصور کنید پیامکی دریافت می‌کنید که در آن نوشته شده است که علیه شما شکایتی تنظیم شده و از شما می‌خواهد برای دیدن پرونده و بررسی حکم جلب، به نشانی اینترنتی گنجانده شده در پیام بروید. واکنش شما چه خواهد بود؟ اگر تحت تاثیر فشار روانی پیام دریافتی،...