علیرضا منافی واژه «پزشکی قانونی» تداعی‌گر کالبدشکافی قربانیان جنایت است، ولی جنبه دیگری هم از تحقیقات «پزشکی قانونی» در شاخه‌ مطالعات کامپیوتری هست که در آن رایانه، تلفن همراه، و کنسول بازی، جایگزین بدن، لکه‌های خون، و جراحات شده است. در دنیای پزشکی قانونی دیجیتال، دستگاه‌های الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات...